Ποιά είναι τα 10 κριτήρια επιλογής για έναν ιδιωτικό ερευνητή;

  • Να χαίρει εκτίμησης και να είναι αποδεκτός από τους συναδέλφους του.
  • Να έχει πιστοποιηθεί από κάποιον επίσημο κρατικό φορέα σχετικά με την ειδικότητά του και να συμμετέχει σε αναγνωρισμένους συλλόγους όσον αφορά το επάγγελμά του.
  • Θα πρέπει να είναι εχέμυθος, υπεύθυνος, διακριτικός.
  • Η καλή φήμη πρέπει να προηγείται.
  • Πρέπει να χαρακτηρίζεται από ακεραιότητα και επαγγελματισμό.
  • Ένας ιδιωτικός ερευνητής χρειάζεται τη διαρκή και συστηματική ενημέρωση όσον αφορά τον επαγγελματικό του τομέα.
  • Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να λειτουργεί εντός του θεσπισμένου νομικού πλαισίου (Ν. 3206 /19.12.2003 (ΦΕΚ Α’ 298/23.12.2003).
  • Απαιτείται κατάλληλο προσωπικό, άριστος εξοπλισμός και τεχνογνωσία έτσι ώστε να είναι ικανός να αντέξει στις απαιτητικές υποθέσεις.
  • εξειδίκευση.
  • Είναι αρκετά σημαντική η εξαιρετική ικανότητα συλλογή πληροφοριών, οι οποίες γίνονται με συστηματοποιημένο τρόπο. Έτσι δίνεται η δυνατότητα να μπορεί να αντιμετωπίζει όσες προκλήσεις εμφανίζονται, καθώς και να έχει οργανωτικές ικανότητες για να αποφεύγει τα εμπόδια.