Έλεγχος υπαλλήλων

Οι μεγάλες απαιτήσεις του σύγχρονου εταιρικού περιβάλλοντος καθιστούν τον έλεγχο των υπαλλήλων θεμέλιο λίθο για την εύρυθμη λειτουργία μιας επιχείρησης.

Έλεγχος υπαλλήλων με εξακρίβωση στοιχείων

Οι δυσκολίες εύρεσης εργασίας που χαρακτηρίζουν την εποχή μας σε αυτή την περίοδο κρίσης καθιστούν όλο και πιο απαραίτητη την εξακρίβωση κάποιων στοιχείων για τους υποψήφιους εργαζόμενους. Πολλοί εργοδότες διεξάγουν ελέγχους ιστορικού στους υποψήφιους υπαλλήλους πριν την πρόσληψή τους. Προς τούτο πολλές φορές κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος του ιστορικού ενός υπαλλήλου. Αυτός συνίσταται σε μια έρευνα του ποινικού μητρώου του καθώς και των εμπορικών, επαγγελματικών ή και οικονομικών αρχείων  (ιστορικού) ενός ατόμου. 

Έλεγχος ιστορικού υπαλλήλων

Ο έλεγχος ιστορικού μπορεί να κυμαίνεται από μια απλή επαλήθευση του αριθμού κοινωνικής σας ασφάλισης (ΑΜΚΑ) μέχρι τον πολύ πιο λεπτομερή έλεγχο του ιστορικού σας. Οι πληροφορίες που μπορεί να ελέγξει ο υποψήφιος εργοδότης μπορεί να περιλαμβάνουν το εργασιακό ιστορικό σας, την πιστοληπτική σας ικανότητα, το ποινικό μητρώο,  αν έχετε δικαστικές αποφάσεις εις βάρος σας, πτώχευση, τα ιατρικά σας ιστορικό ακόμη και κλήσεις που έχετε λάβει από την Τροχαία.

Γενικά, οι πληροφορίες που ελέγχονται θα πρέπει να σχετίζονται με τη θέση εργασίας για την οποία  έχετε υποβάλει αίτηση. Για παράδειγμα, εάν έχετε κάνει αίτηση σε μια τράπεζα, θα ήταν λογικό ο εργοδότης να ελέγξει αν έχετε ιστορικό υπεξαίρεσης ή κλοπής.
Ο εκτεταμένος έλεγχος του ιστορικού εξαρτάται από τον εργοδότη, την εταιρεία και τη σχετική εργασία.